Samospráva

Podle zákona z roku 2000 je kraj jednak „územním společenstvím občanů, které má právo na samosprávu“, a jednak „veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a vlastní příjmy vymezené zákonem“ a hospodaří s nimi podle vlastního rozpočtu.

Každý kraj má vlastní orgány – zastupitelstvo, radu, hejtmana a krajský úřad. Samosprávu kraje vykonává zastupitelstvo, které je voleno na čtyři roky podle zásad poměrného zastoupení (mandáty se rozdělují podle poměru odevzdaných hlasů). Volební právo má každý občan České republiky i cizinec, pokud je starší osmnácti let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci na území kraje. Za stejných podmínek má právo být do zastupitelstva volen. Ve volbách mohou kandidovat pouze politické strany, hnutí a jejich koalice. Mandáty jsou pak přidělovány jen těm z nich, které obdržely alespoň pět procent všech platných hlasů.

Poprvé se volby do krajských zastupitelstev konaly v roce 2000. Ve volbách roku 2008 bylo ve Středočeském kraji zvoleno zastupitelstvo, které má 65 členů. Nejvíc mandátů (26) získala Česká strana sociálně demokratická. Následovaly Občanská demokratická strana (25), Komunistická strana Čech a Moravy (10), Nezávislí starostové pro kraj (4 mandáty).

Výkonným orgánem kraje v oblasti jeho samostatné působnosti je rada, která se zodpovídá zastupitelstvu. Mezi členy rady patří hejtman, zástupci hejtmana a radní. Jednání rady se pravidelně účastní také ředitel krajského úřadu, který má poradní hlas. Radu svolává podle potřeby hejtman, její rozhodnutí musí být přijato nadpoloviční většinou všech členů.

Navenek kraj zastupuje hejtman. Ten však není statutárním orgánem, takže některé úkony může učinit až poté, co byly schváleny zastupitelstvem nebo radou. Hejtmana a jeho zástupce volí zastupitelstvo z řad svých členů.

Postavení a působnost krajského úřadu vymezuje zákon o krajích (č. 129/2000 Sb.) a další obecně závazné právní předpisy. Úkoly v oblasti samostatné působnosti ukládá krajskému úřadu zastupitelstvo, rada a hejtman. Další úkoly, jež krajský úřad plní, vyplývají z jeho přenesené působnosti.

V rámci samostatné působnosti kraj zasahuje především do oblasti sociální a zdravotní péče, kulturního rozvoje, výchovy a vzdělávání, dopravy a spojů, ochrany životního prostředí a poskytování informací. Konkrétní projekty z jednotlivých oblastí jsou financovány především prostřednictvím grantových řízení.